Bestemmelserne for krav til virksomheders skatteregnskaber fremgår af ”bekendtgørelse 2006.06.12 nr. 594 om krav til det skattemæssige årsregnskab mv. for mindre virksomheder”.

Bekendtgørelsens indhold:

–        Indgivelse af supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen

–        Indgivelse af det skattemæssige årsregnskab på anfordring

–        Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab

–        Oplysninger til det skattemæssige årsregnskab

–        Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen

–        Erhvervsdrivende under kapitalafkastordningen

–        Afstemning af indberettede oplysninger på anfordring

 

Indgivelse af supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen

I § 5 findes bestemmelserne om hvilke virksomheder der skal give supplerende regnskabsoplysninger i selvangivelsen. Det er tilsvarende som fremgår af vejledningerne til selvangivelserne.

Indgivelse af det skattemæssige årsregnskab på anfordring

Af § 6 fremgår det, at virksomhederne inden for 1 måned skal indsende det skattemæssige årsregnskab til SKAT, såfremt der anmodes herom.

Almindelige krav til det skattemæssige årsregnskab

Af § 7, stk. 1 fremgår det at det skattemæssige årsregnskab skal udarbejdes efter skattemæssige principper eller det skal indeholde skattemæssige korrektioner og specifikationer til regnskabet. Dvs. at man enten kan lave et decideret skatteregnskab med resultatopgørelse og balance eller man kan lave en opgørelse (det vi kalder ”bilag til selvangivelsen”) hvor man tager udgangspunkt i det udarbejde årsregnskab efter f.eks. årsregnskabsloven og konvertere dette til skattemæssige værdier.

Herudover fremgår det at det skattemæssige årsregnskab er overskuelig og der findes en naturlig sammenhæng til virksomhedens bogføring.

Såfremt virksomheden har et varelager skal der ved regnskabsårets udløb foretages fysisk lageroptælling, som dokumenteres i form af en lagerliste. Tidspunktet for optælling kan afviges såfremt virksomheden har et effektivt lagerstyringssystem.

Det skattemæssige årsregnskab mv. skal opbevares i 5 år fra udløbsdatoen af det pågældende regnskabsår (kassestrimler dog undtaget til 1 år fra underskriftstidspunktet af det pågældende skatteregnskab mv.).

Oplysninger til det skattemæssige årsregnskab

I det skattemæssige årsregnskab mv. skal der specifikt fremgå følgende:

–        Nettoomsætningen.

–        Hvis der er regulering af igangværende arbejder skal årets regulering tilsvarende fremgå.

–        Lagerværdien skal oplyses særskilt, herunder eventuel nedskrivning (nedslag for ukurans).

 

På anfordring skal virksomheden kunne afgive følgende oplysninger:

–        Tilgodehavender og gæld vedrørende vare og tjenesteydelser med angivelse af navn og adresse.

–        Andre tilgodehavender eller anden gæld med angivelse af navn og adresse.

–        Igangværende arbejder for fremmed regning fordelt på hver enkelt ordre samt hvordan værdiansættelsen er foretaget. Indregnes en andel af indirekte produktionsomkostninger eller acontoavance, skal pågældende beløb oplyses særskilt

–        Skattemæssige afskrivninger og afskrivningssaldi.

Erhvervsdrivende under virksomhedsordningen

I det skattemæssige årsregnskab mv. skal der specifikt fremgå følgende:

–        Opgørelse over hævninger og indskud.

–        Indskud og hævninger mellem privatøkonomien og virksomhedsøkonomien, som består af andre værdier end kontanter, skal oplyses særskilt med hensyn til hvilke værdier det drejer sig om (f.eks. eget vareforbrug, overførsel af en bil osv.).

–        Mellemregningskontoens saldo ved regnskabsårets udløb.

–        Ved indtræden i virksomhedsordningen skal opgørelsen af indskudskontoen ved indtrædelsen specificeres.

–        Ved indtræden i virksomhedsordningen skal opgørelsen af kapitalafkastgrundlager ved indtrædelsen specificeres.

På anfordring skal virksomheden kunne afgive følgende oplysninger:

–        Redegørelse af hvordan værdiansættelsen er foretaget på indskud og hævninger af andre værdier end kontanter.

Yderligere krav iht. virksomhedsskatteloven:

–        Indestående på indskudskontoen

–        Indestående på konto for opsparet overskud

–        Kapitalafkast og kapitalafkastgrundlag

–        Indestående på mellemregningskontoen

–        Saldoen for ”hensat til senere hævninger”

Erhvervsdrivende under kapitalafkastordningen

I det skattemæssige årsregnskab mv. skal der specifikt fremgå følgende:

–        Ved indtræden i kapitalafkastordningen skal kapitalafkastgrundlaget ved indtrædelsen specificeres.

Afstemning af indberettede oplysninger på anfordring

På anfordring skal virksomheden i øvrigt kunne fremlægge følgende:

Lønafstemning. Afstemning mellem lønninger og honorarer mv. som indgår i regnskabet med indberettede lønninger mv. til SKAT.