Udarbejder du som bogholder regnskaber for dine kunder, så kan denne udgave af vores Temamail være interessant for dig.

Nedenfor gives der en kort beskrivelse af følgende:

–        Lovpligtige regnskaber

–        Frivillige regnskaber

–        Hvem må underskrive?

Lovpligtige regnskaber

Skatteregnskab

Uanset om man driver virksomhed i personlig regi eller i selskabsform så er man pligtig til at udarbejde et skatteregnskab som SKAT kan kræve indsendt på anfordring jf. mindstekravsbekendtgørelsens § 6. Skatteregnskabet kan enten udarbejdes som et særskilt regnskab med resultat og balanceposter eller det kan udarbejdes som et bilag til årsregnskabet indeholdende korrektioner hvorved årets skattepligtige resultat fremkommer samt øvrige krævede specifikationer.

Årsrapport (årsregnskabsloven)

Anparts- og aktieselskaber er jf. årsregnskabslovens § 3, stk. 1 pligtige til at udarbejde en årsrapport jf. årsregnskabsloven (klasse B). Årsrapporten skal indberettes (som pdf-fil og i XBRL-format) til Erhvervsstyrelsen hvor den bliver offentliggjort.

Personlig drevne virksomheder er ikke pligtige til at udarbejde en årsrapport, men kan vælge at gøre det frivilligt (klasse A). En frivillig skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Frivillige regnskaber

Årsrapport – klasse A

Virksomheder i personlig kan frivilligt vælge at aflægge en årsrapport. I så fald skal bestemmelserne i årsregnskabsloven (klasse A) følges.

Internt / specificeret regnskab

Alle virksomheder kan vælge at aflægge et internt / specificeret regnskab som udarbejdes efter f.eks. driftsøkonomiske principper, uden nødvendigvis at følge bestemmelserne i f.eks. årsregnskabsloven. Her er valgfrihed til den anvendte regnskabspraksis.

Selskaber kan også frivilligt aflægge et internt / specificeret regnskab foruden den lovpligtige årsrapport. Typisk udarbejdes det interne regnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser om måling og indregning (således at der ikke er forskelle i resultat og balance i forhold til den officielle årsrapport), men tilpasses virksomhedens interne analyse og specifikationsbehov. Bemærk at det interne regnskab ikke er en årsrapport efter årsregnskabsloven og må f.eks. ikke kaldes ”årsrapport” jf. årsregnskabslovens § 2, stk. 4.

Privat regnskab / privat indkomst- og formueopgørelse

Virksomhedsindehavere (og øvrige personer) kan frivilligt vælge at aflægge et privat regnskab / privat indkomst- og formueopgørelse. Formålet er typisk at give virksomhedsindehaveren, banken og rådgivere et overblik over den samlede økonomiske resultat og stilling.

Hvem må underskrive?

Regnskaberne aflægges altid af ejerne/ledelsen, som altid skal underskrive.

Godkendte revisorer (statsautoriserede og registrerede revisorer) skal underskrive regnskaber som de har forestået opstilling af / udført gennemgang / revision af.

Bogholdere må underskrive på alle regnskabstyper, med undtagelse af selskabers årsrapporter jf. årsregnskabslovens § 135A, stk. 1. Bogholdere må gerne assistere med udarbejdelse af selskabers årsrapporter men må bare ikke skrive under herpå (indsætte en erklæring i årsrapporten). Overtrædelse heraf medfører bøde til bogholderen og virksomheden.

I modsætning til godkendte revisorer, så er der ingen formelle krav til indhold og udformning af bogholderes erklæring på regnskaber.

Kommer du i en situation hvor du er i tvivl om ovenstående er du meget velkommen til at kontakt os herom. Vi kan kontaktes her.

 

Der tages forbehold for særlige situationer hvor der kan være undtagelser til ovenstående og der er kun beskrevet om de mest gængse virksomhedstyper.