Virksomhedsomdannelse

Begrebet virksomhedsomdannelse dækker over omdannelsen af en type virksomhed til en anden.

F.eks. Hvis du vil omdanne dit ApS til et A/S eller enkeltmandsfirma til et ApS. 

Driver man virksomhed i personlig regi og ønsker at overgå til drift i selskabsform kan dette ske på følgende 3 forskellige måder:
  1. Skattefri virksomhedsomdannelse
  2. Skattepligtig virksomhedsomdannelse
  3. Salg af aktiver til kontantstiftet selskab
Valg af metode afhænger af konkrete omstændigheder, men for mange små virksomheder er metode 3 at foretrække grundet relativ lave ”omdannelsesomkostninger”. Metode 1 + 2 – Virksomhedsomdannelse Selskabsretligt kan man lave en virksomhedsomdannelse, som betyder at alle virksomhedens aktiver og forpligtelser i den personlige virksomhed overdrages til et selskab, hvori virksomhedsdriften videreføres. Teknisk stiftes selskabet ved indskud af virksomheden (apportindskud). Stiftelsen kan ske med tilbagevirkende kraft (maks 6 måneder). Metode 1 og 2 kræver iht. selskabsloven at der i forbindelse med virksomhedsomdannelsen udarbejdes en vurderingsberetning og åbningsbalance. Vurderingsberetningen udarbejdes typisk af en godkendt revisor, som skal erklære med høj grad af sikkerhed, at den overdragne virksomhed mindst svarer til stiftelseskapitalen. Omkostningerne ved en virksomhedsomdannelse udgør som udgangspunkt mellem kr. 15.000 og 25.000  plus moms, afhængig af virksomhedsstørrelse og art. Metode 3 – kontant selskabsstiftelse og efterfølgende køb af aktiver Metoden går ud på at virksomhedsejeren stifter et ApS med et kontantbeløb (pt. kr. 80.000). Herefter køber det nystiftede selskab aktiverne (typisk driftsmateriel og evt. goodwill) af den personlige virksomhed. Metoden kræver ikke at der udarbejdes vurderingsbalance og åbningsbalance som er tilfældet ved metode 1 og 2. Omkostningerne ved en kontant selskabsstiftelse og efterfølgende køb af aktiver udgør som udgangspunkt mellem kr. 5.000 og 7.500 plus moms. Hvorfor selskab i stedet for personlig virksomhed?
  • Hæftelse – er der reel risiko for at virksomheden kan blive stillet over for et betydelig erstatningskrav?
  • Generationsskifte / salg af virksomhed – drift i selskabsform har en række fordele og muligheder i forbindelse med generationsskifte / salg af virksomhed.
  • Udvidelse af ejerkredsen – det er betydeligt nemmere at medtage nye ejere i selskaber end i personlige virksomheder.
Skat – beskatningen i selskabsform og personlig regi (virksomhedsordningen) er stort set ens. Overdragelse til handelsværdier En overdragelse af virksomheden/aktiverne fra personlig virksomhed til selskab, skal uanset metode, ske til markedsværdier/handelsværdier pr. overdragelsesdatoen. Det er virksomhedsejeren som fastsætter værdierne. Værdierne kan blive anfægtet eller efterprøvet af SKAT eller revisor, såfremt revisor skal udarbejde en vurderingsberetning. Skatteeffekt ved overdragelse Som hovedregel sker der realisationsbeskatning ved overgang fra personlig regi til selskabsform. Dette skal ses i sammenhæng med at skifter fra én juridisk enhed til en anden. Ved metode 1 sker der ingen beskatning på overdragelsestidspunktet. Beskatningen forsvinder ikke, men udskydes blot. Er du i tvivl om valg af metode? Er du i tvivl om valg af metode, tilbyder vi en konkret vurdering heraf for kr. 1.000 plus moms. Kontakt os her.