Likvidationsregnskab

Et likvidationsregnskab udarbejdes som en del af processen med at lukke et selskab. Dette regnskab er designet til at give en oversigt over selskabets økonomiske situation ved lukningstidspunktet og vise, hvordan selskabets vil dække dets forpligtelser og hvordan eventuelle overskydende midler fordeles til aktionærer eller ejere.

Solvent likvidation

Solvent likvidation (eller ”almindelig likvidation”) er den traditionelle måde at lukke et selskab på.

Proceduren er følgende:

  1. Der træffes af generalforsamlingen beslutning om at træde i likvidation, samtidigt med at selskabets navn ændres til ”selskabets navn i likvidation” og der vælges én eller flere likvidatorer (som reelt overtager ledelsens ansvar og bemyndigelse).

  2. Beslutningen registreres hos Erhvervsstyrelsen og selskabets kendte kreditorer gøres opmærksom på at selskabet er trådt i likvidation.

  3. Gennemførelse af likvidationsarbejdet og klargøring til endelig afslutning og udlodning af likvidationsprovenu. Der kan ske acontoudlodning af likvidationsprovenu.
    Der skal endvidere anmodes om skattekvittance hos Skattestyrelsen, herunder indsendelse af afsluttende skatteregnskab, selvangivelse mm.

  4. Udarbejdelse af endeligt likvidationsregnskab, som efter godkendelse af kapitalejerne/generalforsamlingen og afsluttende anmeldelse sammen med endeligt likvidationsregnskab indsendes til Erhvervsstyrelsen, som herefter ”lukker” selskabet på cvr.

  5. Restudlodning af likvidationsprovenu.


Efter at selskabet er lukket, kan ingen gøre krav mod selskabet eller kapitalejere.