Momskompensation

Momskompensation er en mulighed for blandt andet kirker og foreninger til at få godtgjort en del af deres udgifter til moms.

Er du en del af en idrætsforening, kirke, fond, museum eller lignende, klassificeret som velgørende formål – så har du muligvis ret til at søge om momskompensation

læs mere i dette indlæg om, hvad momskompensation er, om det er en mulighed for jer, og hvordan det beregnes.

Hvad er momskompensation?
Momskompensation er en ordning, der delvis kompenserer for foreningers momsbetaling. Kompensationen kan ansøges af almennyttige og velgørende foreninger, der har opnået godkendelse af SKAT til at modtage gaver i henhold til ligningslovens §8A eller § 12, stk. 3.
Der afsættes hvert år et beløb på finansloven, som foreninger kan ansøge. Det betyder. at man ikke kan forvente at få kompenseret hele det betalte momsbeløb. Graden af udbetalingsbeløbet er således afhængig af mængden af ansøgte beløb. På nuværende tidspunkt modtager man ca. 1/3 af det ansøgte momsbeløb.

Hvordan beregnes momskompensationsbeløbet?
Momskompensation har til hensigt at kompensere organisationen for købsmoms på momsfrie aktiviteter i et givent kalenderår. Det betyder, at hvis man også har momspligtige aktiviteter og har fået fradrag herfor, skal dette fraregnes.
Den beregnede købsmoms for momsfrie aktiviteter skal ganges med egenfinansieringsgraden – uddybes i næste afsnit.
Principper følger i altovervejende grad de sædvanlige momsregler jf. momsloven herunder blandt andet:

  • Der skal være betalt moms, hvilket skal dokumenteres på fakturaen
  • Der ydes ikke momskompensation til f.eks. gaver (i lighed med alm. momsregler)
  • Der ydes ikke momskompensation til ejendom, hvorfra der modtages en lejeindtægt
  • Der ydes momskompensation til repræsentation (moms – ¼ moms m.v.) efter samme regelsæt som for almindelig købsmoms.


Hvad er egenfinansieringsgraden?

Egenfinansieringsgraden er udtryk for, hvor stor en del af organisationens indtægter er finansieret gennem egne indsamlede midler blandt fx medlemmer, kontingenter, donationer og momsfrie salg mm.
Egenfinansieringsgraden beregnes som en brøk: Nævneren er totale indtægter. Tælleren er private indtægter. I praksis skal følgende typer af indbetalinger fragå tælleren:

  1. Indtægter fra momspligtige aktiviteter
  2. Værdi af naturalier og arbejdskraft
  3. Midler fra stat, regioner eller offentlige institutioner m.v.
  4. Tilskud fra EU
  5. Beløb modtaget som betaling for ydelser, hvortil der gives taxametertilskud.


Modtaget tilskud i momskompensation indgår hverken i tæller eller nævner.
Det ansøgte beløb er således det beregnede momsbeløb multipliceret med egenfinansieringsgraden.

Hvor, hvordan og hvornår søger man?
Ansøgning sker til SKAT ved at udfylde formular 31.033. Ved indsendelse skal der tillige indsendes en Revisorerklæring. Formularen indsendes senest d. 1. juli for det foregående kalenderår. Beløb udbetales november/december.

Revisorerklæring på ansøgningen
Der er krav om, at ansøgningen skal indsendes med en revisorerklæring af en registreret eller statsautoriseret revisor. Har du brug for rådgivning eller revisorerklæring vedr. momskompensation, så tag gerne kontakt til os på kirke@regnskabsfabrikanten.dk eller læs mere om vores tilbud specifikt rettet mod kirker HER.