Hvad skal der ske med dit IVS?
Folketinget har 9. april 2019 vedtaget at
1) det ikke længere er muligt at stifte iværksætterselskaber,
2) alle eksisterende iværksætterselskaber skal inden 15. april 2021 omregistreres til et ApS (ellers bliver selskabet tvangslukket),
3) minumumskravet til ApS nedsættes til kr. 40.000.

Ejer du et IVS er det derfor vigtigt, at du tager positivt stilling til hvad dit mål med selskabet er!

Hvad er mine muligheder?

 


Omregistrering af IVS til ApS
Det er en betingelse for at kunne omregistrere et IVS til ApS at der som minimum er en egenkapital i selskabet på kr. 40.000,-.

Omregistreringen skal ske senest 15. april 2021, ellers vil Erhvervsstyrelsen sende selskabet til tvangsopløsning hos Skifteretten. Hvis egenkapitalkravet på kr. 40.000 og de almindelige betingelser for genoptagelse er opfyldt, vil selskabet kunne genoptages og samtidig om registreres til ApS – man skal dog forvente at processen med genoptagelsen kan være forbundet med ekstra omkostninger.

Der er ca. 40.000 IVS-selskaber, som enten skal lukkes eller omregistreres, så vi vil klart opfordre til at man ikke venter til sidste øjeblik med omregistrering (hvis det er målet) – tidsmæssigt vil det være hensigtsmæssigt at få klaret om efteråret 2019 eller 2020.

Luk selv selskabet
Ønsker man ikke at omregistrere IVS-selskabet til et ApS kan man selv lukke IVS-selskabet ved enten Solvent likvidation eller ved Betalingserklæring.
A) Solvent likvidation
Solvent likvidation (eller ”almindelig likvidation”) er den traditionelle måde at lukke et selskab på. Proceduren er følgende:

 1. Der træffes af generalforsamlingen beslutning om at træde i likvidation, samtidigt med at selskabets navn ændres til ”selskabets navn i likvidation” og der vælges én eller flere likvidatorer (som reelt overtager ledelsens ansvar og bemyndigelse).
 2. Beslutningen registreres hos Erhvervsstyrelsen og selskabets kendte kreditorer gøres opmærksom på at selskabet er trådt i likvidation.
 3. Gennemførelse af likvidationsarbejdet og klargøring til endelig afslutning og udlodning af likvidationsprovenu. Der kan ske acontoudlodning af likvidationsprovenu.
  Der skal endvidere anmodes om skattekvittance hos Skattestyrelsen, herunder indsendelse af afsluttende skatteregnskab, selvangivelse mm.
 4. Udarbejdelse af endeligt likvidationsregnskab, som efter godkendelse af kapitalejerne/generalforsamlingen og afsluttende anmeldelse sammen med endeligt likvidationsregnskab indsendes til Erhvervsstyrelsen, som herefter ”lukker” selskabet på cvr.
 5. Restudlodning af likvidationsprovenu.

Efter at selskabet er lukket, kan ingen gøre krav mod selskabet eller kapitalejere.

B) Betalingserklæring
Opløsning ved betalingserklæring er en hurtig og nem måde at lukke et selskab. Proceduren er følgende:

 1. Selskabets aktiver (uderover likvide beholdninger) og gældsforpligtelser afvikles.
 2. Der udarbejdes afsluttende skatteregnskab og selvangivelse (og alle selskabets pligter afmeldes).
 3. Anmodning om Erklæring til brug for opløsning ved betalingserklæring indsendes til Skattestyrelsen.
 4. Efter modtagelse af Erklæring fra Skattestyrelsen underskriver kapitalejerne en Betalingserklæring og de 2 erklæringer indsendes til Erhvervsstyrelsen, som efterfølgende ”lukker” selskabet på cvr.

Efter at selskabet er lukket, kan kreditorers eventuelle krav stilles til det lukkede selskabs kapitalejere.

Opløsning ved betalingserklæring anbefales derfor kun anvendt, hvor kapitalejerne er helt sikre på at der ikke kommer væsentlige krav mod selskabet/kapitalejerne.

Hvis du ønsker at få et tilbud på lukning af selskab, omregistrering eller har spørgsmål så kontakt os HER.